Archfiend Marmot of Nefariousness
デーモン・ビーバー
ArchfiendMarmotofNefariousness-TP6-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật デーモン・ビーバー
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon Bībā
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Beaver
 Tên Hàn 데몬 비버
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 400 / 600
 Mã số 75889523
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.