FANDOM


Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
(せん)(りつ)(きょう)(こう)-ジェネシス・デーモン
ArchfiendEmperortheFirstLordofHorror-MP14-EN-R-1E
 Tên Việt Quỷ Vương của Nỗi Kinh Hoàng - Khởi Vương Đế Ma
 Tên Nhật (Kana)
せん
りつの
きょう
こう-ジェネシス・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りつ
の凶
きょう
こう
-ジェネシス・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Senritsu no Kyōkō - Jeneshisu Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Evil Emperor of Terror - Genesis Daemon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 28423537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.