Một archetype là một nhóm bài thường tuân thủ theo những quy tắc sau:

  • Tất cả lá bài trong nhóm bài này phải có chung thuật ngữ (như tên gọi của archetype) xuất hiện trong tên của chúng ở bản tiếng Nhật. Bên cạnh đó, lá bài ấy cũng cần điều kiện liên quan, phụ thuộc về archetype nhất định được ghi trong Mô tả của nó (ví dụ: "Number 39: Beyond the Hope"). Trong TCG, điều kiện archetype đôi khi sẽ được thêm vào do sự mâu thuẫn khi tên của chúng được dịch từ tiếng Nhật (ví dụ: "Chimera the Flying Mythical Beast" và "Axe of Despair"). Bài có cùng từ trong tên mà không xuất phát từ tiếng Nhật thì cũng không nhất thiết phải là một phần của archetype đó (ví dụ: "Frog the Jam" không phải là bài "Frog").
    • Chữ Ruby được xem là cách nhận biết cho thành viên archetype (ví dụ: "Red-Eyes" archetype bao gồm các quái thú có 「レッドアイズ」 trong tên tiếng Nhật kể cả chữ cơ bản hay chữ ruby). Đối với tên archetype có chứa cả chữ cơ bản và chữ ruby trong tên tiếng Nhật, thì lá bài phải có chính xác cả hai phần đó của archetype mới phù hợp (ví dụ: "NEX" không phải là bài "Neo-Spacian" vì 「ネオスペーシアン」 (Neo-Spacian) không phải chỉ là từ viết phía trên của 「N」đã nêu).
      • Đối với bài Hàn Quốc. do cách xếp chữ khá tệ, nên tên của archetype có chứa chữ ruby được định dạng riêng biệt trong mô tả sử dụng dấu ngoặc đơn như sau: chữ cơ bản(chữ ruby) (không có khoảng cách xen giữa).
  • Phải có ít nhất một lá bài hỗ trợ hoặc kháng-hỗ trợ có liên quan đến archetype; đó là, một lá bài đề cập theo kiểu "quái thú archetype ", "bài archetype", "bài Phép/Bẫy archetype", .v.v... (trước hết là trong Mô tả Hiệu ứng đơn giản, "có chứa archetype trong tên của nó") trong mô tả của nó. Lưu ý rằng các lá bài đó phải hỗ trợ cho archetype, chứ không phải chỉ hỗ trợ cho một thành viên nhất định của archtype.
    • Bắt đầu với Starter Deck 2014, mô tả tiếng Nhật đã tuân theo kiểu "bài archetype", "bài Phép/Bẫy archetype", v.v... là hình mẫu của TCG.

Một số ví dụ về archetype bao gồm "HERO", "Spellbook" và "Wind-Up".

Thành viên trong cùng archetype thường chia ra một số lượng nhỏ về Hệ hoặc Loại (hay thậm chí là cả hai).

Nhóm bài có tên tương tự nhau và/hoặc artworks mà không được hỗ trợ hoặc kháng-hỗ trợ một cách rõ ràng trong hiệu ứng bài thì được gọi là series.

Xem thêm về: Danh sách các Archetype
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.