FANDOM


Appropriate
便(びん)(じょう)
Appropriate-RP02-EN-C-UE
 Tên Việt Lợi Dụng Thời Cơ
 Tên Nhật (Kana)
便
びん
じょう
 Tên Nhật (Chuẩn) 便
びん
じょう
 Tên Nhật (rōmaji) Binjō
 Tên Nhật (Dịch) Taking Advantage
 Tên Hàn 편승
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48539234
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.