FANDOM


Appliancer Copybokkle
 • Nhật:
  ふく
  しゃ
  かい
  コピーボックル
 • Kana:
  ふく
  しゃ
  かい コピーボックル
 • Romaji: Fukusha Kikai Kopībokkuru
 • Việt: Người Xin Việc Hồn Ma Sao Chép
Khác:
Copying Appliance Copybokkle
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Appliancer" mà bạn điều khiển, trừ "Appliancer Copybokkle"; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn, và nếu bạn làm thế, tên của nó trở thành của quái thú đó, cho đến hết lượt này.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Appliancer Copybokkle You can target 1 "Appliancer" monster you control, except "Appliancer Copybokkle"; Special Summon this card from your hand, and if you do, its name becomes that monster's, until the end of this turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.