FANDOM


Apparition
(しゅつ)(げん)
Apparition-CP19-JP-OP
 Tên Việt Xuất Hiện Hoành Tráng
 Tên Nhật (Kana)
しゅつ
げん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅつ
げん
 Tên Nhật (rōmaji) Shutsugen
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 91392974
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.