FANDOM


Apoqliphort Skybase
アポクリフォート・カーネル
ApoqliphortSkybase-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật アポクリフォート・カーネル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 40061558
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.