FANDOM


Angel Wing
  • Nhật: エンジェル・ウィング
  • Romaji: Enjeru Wingu
  • Việt: Đôi Cánh Thiên Thần
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Khi quái thú được trang bị gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ, gây 300 thiệt hại cho đối thủ. Khi lá ngửa-mặt này được gửi vào Mộ, rút 1 lá.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Angel Wing When the equipped monster inflicts Battle Damage to your opponent, inflict 300 damage to your opponent. When this face-up card is sent to the Graveyard, draw 1 card.
Nhật 装備モンスターが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えた時、300ポイントのダメージを相手プレイヤーに与える。[???]墓地におれた時デッキ[???]

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.