FANDOM


Angel Blast
  • Nhật: エンジェル・ブラスト
  • Romaji: Enjeru Burasuto
  • Việt: Thiên Sứ Bùng Nổ
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Kích hoạt chỉ khi đối thủ kích hoạt một hiệu ứnghủy một (số) quái thú. Phủ nhận kích hoạt và hiệu ứng của lá bài đó, và hủy nó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Angel Blast Activate only when your opponent activates an effect that destroys a Monster Card(s). Negate the activation and effect of that card, and destroy it.
Nhật 相手の魔法・罠・モンスター効果によるモンスター破壊する効果を無効にし、そのカードを破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.