FANDOM


Ancient Warriors Saga - Three Visits
(せん)()()(りゃく)(さん)()(れい)(げい)
AncientWarriorsSagaThreeVisits-IGAS-EN-UR-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Thần Tích - Tam Cố Mao Lư
 Tên Nhật (Kana)
せん
りゃく-
さん
れい
げい
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りゃく
-三
さん
れい
げい
 Tên Nhật (rōmaji) Senka Shiryaku - Sanko Reigei
 Tên Nhật (Dịch) Warring Flower Saga - Three Visits
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 11711438
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.