FANDOM


Ancient Warriors Saga - One Hundred Thousand Arrow
(せん)()()(りゃく)(じゅう)(まん)()()
SenkaLegendOneHundredThousandArrows-ETCO-JP-C
 Tên Việt Chiến Hoa Thần Tích - Xích Bích Vạn Tiễn
 Tên Nhật (Kana)
せん
りゃく-
じゅう
まん
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りゃく
-十
じゅう
まん
 Tên Nhật (rōmaji) Senka Shiryaku - Jūman no Ya
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 33609093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.