Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds
(せん)()()(りゃく)(とう)(なん)()(かぜ)
AncientWarriorsSagaEastbySouthWinds-ROTD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Chiến Hoa Thần Tích - Đông Phong
 Tên Nhật (Kana)
せん
りゃく-
とう
なん
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りゃく
-東
とう
なん
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Senka Shiryaku - Tōnan no Kaze
 Tên Nhật (Dịch) Warring Flower Saga - Southeast Wind
 Tên Hàn 전황사략-동남지풍
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 62528292
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.