FANDOM


Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
(せん)()(ちゅう)(そん)(ぼう)
AncientWarriorsMasterfulSunMou-IGAS-EN-UR-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Trọng Mưu - Tôn Quyền
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
ちゅう-
そん
ぼう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の仲
ちゅう
-孫
そん
ぼう
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Chū - Sonbō
 Tên Nhật (Dịch) Mediator of the Warring Flower - Sun Mou
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 40140448
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.