FANDOM


Ancient Rules
(いにしえ)のルール
AncientRules-LCKC-EN-ScR-1E
 Tên Việt Quy Luật Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
いにしえのルール
 Tên Nhật (Chuẩn)
いにしえ
のルール
 Tên Nhật (rōmaji) Inishie no Rūru
 Tên Nhật (Dịch) Ancient Rule
 Tên Hàn 고대의 룰
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10667321
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.