FANDOM


Ancient Gear Wyvern
古代の機械飛竜(アンティーク・ギアワイバーン)
AncientGearWyvern-SR03-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Phi Long
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械飛竜
アンティーク・ギアワイバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械飛竜
アンティーク・ギアワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Waibān
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Wyvern
 Tên Hàn 앤틱 기어 와이반
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 17663375
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.