FANDOM


Ancient Gear Workshop
古代の整備場(アンティーク・ギアガレージ)
AncientGearWorkshop-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Xưởng Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の整備場
アンティーク・ギアガレージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の整備場
アンティーク・ギアガレージ
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagarēji
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Garage
 Tên Hàn 앤틱 기어 개라지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 59811955
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.