FANDOM


Ancient Gear Tank
古代の機械戦車(アンティーク・ギアタンク)
AncientGearTank-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Bọc Giáp
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械戦車
アンティーク・ギアタンク
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械戦車
アンティーク・ギアタンク
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giatanku
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Tank
 Tên Hàn 앤틱 기어 탱크
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 37457534
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.