FANDOM


Ancient Gear Reborn
古代の機械蘇生(アンティーク・ギアリボーン)
AncientGearReborn-MP17-EN-R-1E
 Tên Việt Phục Sinh Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械蘇生
アンティーク・ギアリボーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械蘇生
アンティーク・ギアリボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Ribōn
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Reborn
 Tên Hàn 앤틱 기어 리본
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47482043
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.