FANDOM


Ancient Gear Reactor Dragon
  • Nhật: 古代の機械熱核竜
  • Kana: アンティーク・ギア・リアクター・ドラゴン
  • Romaji: Riakutā Doragon
  • Việt: Cơ Khí Cổ Đại Oanh Địa Kích Long
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu lá này đã được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh quái thú "Ancient Gear", nếu nó tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp. Nếu lá này đã được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh quái thú "Gadget", nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu. Nếu lá này tấn công, cho đến hết Bước Thiệt hại, đối thủ không thể kích hoạt Phép/Bẫy, các quái thú trong quyền sở hữu của đối thủ cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Ở cuối Bước Thiệt hại, nếu lá này đã tấn công: Bạn có thể hủy 1 Phép/Bẫy trên sân.
CÔNG / 3000   THỦ / 3000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear Reactor Dragon If this card was Tribute Summoned by Tributing an "Ancient Gear" monster, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Gadget" monster, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks, until the end of the Damage Step, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards, also monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can destroy 1 Spell/Trap Card on the field.
Nhật 古代の機械熱核竜(アンティーク・ギア・リアクター・ドラゴン) ①:「アンティーク・ギア」モンスターをリリースしてアドバンス召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。②:「ガジェット」モンスターをリリースしてアドバンス召喚したこのカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。③:このカードが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時までモンスターの効果・魔法・罠カードを発動できない。④:このカードが攻撃したダメージステップ終了時に発動できる。フィールドの魔法・罠カード1枚を選んで破壊する。
Antīku Gia Riakutā Doragon

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.