FANDOM


Ancient Gear Reactor Dragon
古代の機械熱核竜(アンティーク・ギア・リアクター・ドラゴン)
AncientGearReactorDragon-SR03-EN-UR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Oanh Địa Kích Long
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械熱核竜
アンティーク・ギア・リアクター・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械熱核竜
アンティーク・ギア・リアクター・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Riakutā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Reactor Dragon
 Tên Hàn 앤틱 기어 리액터 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 44874522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.