FANDOM


Ancient Gear Knight
古代の機械騎士(アンティーク・ギアナイト)
AncientGearKnight-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Kị Sĩ Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械騎士
アンティーク・ギアナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械騎士
アンティーク・ギアナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gianaito
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Knight
 Tên Hàn 앤틱 기어 나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 500
 Mã số 39303359
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.