FANDOM


Ancient Gear Hydra
古代の機械合成竜(アンディーク・ギアヒドラ)
AncientGearHydra-SR03-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Cửu Đầu Long
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械合成竜
アンディーク・ギアヒドラ
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械合成竜
アンディーク・ギアヒドラ
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Hidora
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Hydra
 Tên Hàn 앤틱 기어 히드라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1700
 Mã số 81269231
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.