FANDOM


Ancient Gear Hunting Hound
古代の機械猟犬(アンティーク・ギアハウンドドッグ)
AncientGearHuntingHound-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hung Khuyển
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械猟犬
アンティーク・ギアハウンドドッグ
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械猟犬
アンティーク・ギアハウンドドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Haundo Doggu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Hound Dog
 Tên Hàn 앤틱 기어 하운드독
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 42878636
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.