FANDOM


Ancient Gear Golem - Ultimate Pound
古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム)-アルティメット・パウンド
AncientGearGolemUltimatePound-LED2-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hộ Pháp - Thượng Phạt
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械巨人
アンティーク・ギアゴーレム-アルティメット・パウンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械巨人
アンティーク・ギアゴーレム
-アルティメット・パウンド
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagōremu - Arutimetto Paundo
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Golem - Ultimate Pound
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 95735217
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.