FANDOM


Ancient Gear Golem
古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム)
AncientGearGolem-LED2-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hộ Pháp
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械巨人
アンティーク・ギアゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械巨人
アンティーク・ギアゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagōremu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Golem
 Tên Hàn 앤틱 기어 골렘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 83104731
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.