FANDOM


Ancient Gear Gadjiltron Dragon
古代の機械巨竜(アンティーク・ギアガジェルドラゴン)
AncientGearGadjiltronDragon-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Trầm Thể Cự Long
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械巨竜
アンティーク・ギアガジェルドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械巨竜
アンティーク・ギアガジェルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagajerudoragon
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Gadjildragon
 Tên Hàn 앤틱 기어 가젤 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 50933533
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.