Ancient Gear Gadjiltron Chimera
古代の機械合成獣(アンティーク・ギアガジェルキメラ)
AncientGearGadjiltronChimera-SR03-EN-C-1E.png
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Bách Thể Cự Long
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械合成獣
アンティーク・ギアガジェルキメラ
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械合成獣
アンティーク・ギアガジェルキメラ
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giagajerukimera
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Gadjilchimera
 Tên Hàn 앤틱 기어 가젤 키메라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1300
 Mã số 86321248
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.