FANDOM


Ancient Gear Frame
古代の機械素体(アンティーク・ギアフレーム)
AncientGearFrame-LED2-EN-R-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Thiết Cốt
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械素体
アンティーク・ギアフレーム
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械素体
アンティーク・ギアフレーム
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Furēmu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Frame
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 500
 Mã số 04278431
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.