FANDOM


Ancient Gear Fortress
古代の機械要塞(アンティーク・ギアフォートレス)
AncientGearFortress-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Pháo Đài Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械要塞
アンティーク・ギアフォートレス
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械要塞
アンティーク・ギアフォートレス
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Fōtoresu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Fortress
 Tên Hàn 앤틱 기어 포트리스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 70147689
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.