FANDOM


Ancient Gear Fist
古代の機械掌(アンティーク・ギアハンド)
AncientGearFist-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Đấm Quyền
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械掌
アンティーク・ギアハンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械掌
アンティーク・ギアハンド
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giahando
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Hand
 Tên Hàn 앤틱 기어 핸드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 40830387
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.