FANDOM


Ancient Gear Factory
古代の機械工場(アンティーク・ギアファクトリー)
AncientGearFactory-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Nhà Máy Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械工場
アンティーク・ギアファクトリー
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械工場
アンティーク・ギアファクトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giafakutorī
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Factory
 Tên Hàn 앤틱 기어 팩토리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 30435145
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.