FANDOM


Ancient Gear Explosive
古代の機械爆弾(アンティーク・ギアボム)
AncientGearExplosive-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Bộc Phá
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械爆弾
アンティーク・ギアボム
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械爆弾
アンティーク・ギアボム
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giabomu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Bomb
 Tên Hàn 앤틱 기어 폭탄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 04446672
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.