FANDOM


Ancient Gear Engineer
古代の機械工兵(アンティーク・ギアエンジニア)
AncientGearEngineer-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Kĩ Sư Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械工兵
アンティーク・ギアエンジニア
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械工兵
アンティーク・ギアエンジニア
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giaenjinia
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Engineer
 Tên Hàn 앤틱 기어 엔지니어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 01953925
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.