FANDOM


Ancient Gear Catapult
古代の機械射出機(アンティーク・ギアカタパルト)
AncientGearCatapult-SR03-EN-SR-1E
 Tên Việt Bệ Phóng Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械射出機
アンティーク・ギアカタパルト
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械射出機
アンティーク・ギアカタパルト
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Kataparuto
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Catapult
 Tên Hàn 앤틱 기어 캐터펄트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44052074
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.