FANDOM


Ancient Gear Castle
古代の機械城(アンティーク・ギアキャッスル)
AncientGearCastle-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Thành Trì Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械城
アンティーク・ギアキャッスル
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械城
アンティーク・ギアキャッスル
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giakyassuru
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Castle
 Tên Hàn 앤틱 기어 캐슬
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 92001300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.