FANDOM


Ancient Gear Cannon
  • Nhật: 古代の機械砲台
  • Kana: アンティーク・ギアキャノン
  • Romaji: Antīku Giakyanon
  • Việt: Khẩu Pháo Cơ Khí Cổ Đại
Khác:
Antique Gear Cannon
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

2 CG StarCG Star

[ ]
Bạn có thể Hi sinh lá này; gây 500 thiệt hại cho đối thủ, và nếu bạn làm thế, không người chơi nào có thể kích hoạt Bẫy trong Giai đoạn Chiến đấu của lượt này.
CÔNG / 500   THỦ / 500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear Cannon You can Tribute this card; inflict 500 damage to your opponent, and if you do, neither player can activate Trap Cards during the Battle Phase of this turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.