FANDOM


Ancient Gear Cannon
古代の機械砲台(アンティーク・ギアキャノン)
AncientGearCannon-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Khẩu Pháo Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械砲台
アンティーク・ギアキャノン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械砲台
アンティーク・ギアキャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giakyanon
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Cannon
 Tên Hàn 앤틱 기어 캐논
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 80045583
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.