FANDOM


Ancient Gear Box
古代の機械箱(アンティーク・ギアボックス)
AncientGearBox-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Hộp Chứa Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械箱
アンティーク・ギアボックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械箱
アンティーク・ギアボックス
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Bokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Box
 Tên Hàn 앤틱 기어 박스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 60953949
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.