FANDOM


Ancient Gear
古代の歯車(アンティーク・ギア)
AncientGear-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の歯車
アンティーク・ギア
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の歯車
アンティーク・ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear
 Tên Hàn 앤틱 기어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 31557782
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.