FANDOM


Ancient Flamvell Deity
エンシェント・ゴッド・フレムベル
AncientFlamvellDeity-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật エンシェント・ゴッド・フレムベル
 Tên Nhật (rōmaji) Enshento Goddo Furemuberu
 Tên Nhật (Dịch) Ancient God Flamvell
 Tên Hàn 고대 신 플레임벨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 200
 Mã số 26304459
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.