Amulet of Affection
  • Nhật:
    あい
    のアミュレット
  • Kana:
    あいのアミュレット
  • Romaji: Jiai no Amyuretto
  • Việt: Bùa Miễn Nhiễm
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Trang bị

Khi một quái thú được trang bị với lá này nhận phải thiệt hại, lá bài đó giảm Thiệt hại Chiến đấu gây ra cho người chơi về 0.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Amulet of Affection When a monster equipped with this card sustains damage, the card reduces Battle Damage to the player to 0.
Nhật 装備されたモンスターに与えられたダメージのプレイヤーへの超過ダメージを0にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.