FANDOM


Amplifier
Amplifier-JP-Manga-DM
Loại bài

Phép

Lá này chỉ có thể trang bị cho "Jinzo". ATK của Jinzo tăng thêm 500. Trong mỗi lượt kế tiếp của người điều khiển, ATK của Jinzo tăng thêm 300 nữa.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Amplifier This can only be equipped to "Jinzo". Jinzo's ATK increases by 500. On each of the controller's subsequent turns, Jinzo's ATK increases by an additional 300.
Nhật (でん)(のう)(ぞう)(ふく)() サイコ・ショッカーに装備することで攻撃力500ポイントUP 毎ターンごとにさらに300ポイント攻撃力がUPする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.