Amorphous Persona
アモルファス(ペルソナ)
AmorphousPersona-SHVI-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) アモルファス
ペルソナ
 Tên Nhật (Chuẩn) アモルファスP
ペルソナ
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufasu Perusona
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 23160024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.