FANDOM


Amorphage Lysis
アモルファージ・ライシス
AmorphageLysis-SHVI-EN-R-1E
 Tên Việt Phân Giải Giáp Khuẩn
 Tên Nhật アモルファージ・ライシス
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Raishisu
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47598941
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.