FANDOM


Amores of Prophecy
()(どう)(きゅう)() ラムール
AmoresofProphecy-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
どう
きゅう
し ラムール
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
きゅう
 ラムール
 Tên Nhật (rōmaji) Madōkyūshi Ramūru
 Tên Nhật (Dịch) L'amour the Magical Archer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 2000
 Mã số 40213117
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.