FANDOM


Amazoness Archer
アマゾネスの射手(アマゾネスアーチャー)
AmazonessArcher-GLD3-EN-C-LE
 Tên Nhật (Kana)
アマゾネスの射手
アマゾネスアーチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの射手
アマゾネスアーチャー
 Tên Hàn 아마조네스의 명사수
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 91869203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.