FANDOM


Amazing Pendulum
  • Nhật: アメイジング・ペンデュラム
  • Romaji: Ameijingu Pendyuramu
  • Việt: Dao Động Bất Ngờ
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn không có bài trong Vùng Dao động của bạn: Thêm 2 Quái thú Dao động ngửa-mặt từ Bộ bài Phụ của bạn vào tay của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Amazing Pendulum If you have no cards in your Pendulum Zones: Add 2 face-up Pendulum Monsters from your Extra Deck to your hand.
Nhật アメイジング・ペンデュラム [...]にカードが存在しない場合に発動できる。自分のエ[...]スター[...]を手札に[...]
Ameijingu Pendyuramu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.