FANDOMAltitude Knight
()(くう)()()
AltitudeKnight-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
くうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
の騎
 Tên Hàn 허공의 기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 27632240
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.