FANDOM


Altergeist Kidolga
オルターガイスト・キードゥルガー
AltergeistKidolga-FLOD-JP-OP
 Tên Việt Yêu Ma Kidurga
 Tên Nhật オルターガイスト・キードゥルガー
 Tên Nhật (rōmaji) Orutāgaisuto Kīdurugā
 Tên Nhật (Dịch) Altergeist Kidurga
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.