FANDOM


Altergeist Camouflage
オルターガイスト・カモフラージュ
AltergeistCamouflage-CIBR-JP-C
 Tên Việt Yêu Ma Ngụy Trang
 Tên Nhật オルターガイスト・カモフラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Orutāgaisuto Kamofurāju
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80143954
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.